Informacje

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 27 sierpnia 2019 r.
KOG.571.175.2019

Rodzice uczniów
Szkół/placówek województwa
mazowieckiego

dotyczy: wprowadzania do szkół i placówek programów o charakterze wychowawczym
i profilaktycznym

Szanowni Państwo,

rodzina odgrywa najważniejszą rolę w wychowaniu każdego dziecka. Szanując Państwa
uprawnienia w zakresie współdecydowania o wyborze wartości, które wdrażane są Waszym
dzieciom pragnę zwrócić uwagę na niepokojące informacje dotyczące prób wprowadzania do
szkół programów edukacyjnych o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, w tym
edukacji seksualnej, poza przyjętymi standardami prawnymi.
Warto podkreślić, że działalność edukacyjna szkoły określona jest przez szkolny zestaw
programów nauczania, które są dopuszczone przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uchwalany przez
radę rodziców.
Zatem włączenie każdego programu edukacyjnego o charakterze wychowawczym
i profilaktycznym do realizacji na zajęciach szkolnych (także na zasadzie dobrowolnego
w nich udziału), z pominięciem rodziców uczniów nie jest możliwe, bowiem Rodzice mają
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego
przekonania (art. 48 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. –
Dz. U. z 1997r, Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Chciałabym również wskazać, że system oświaty zawiera rozwiązania programowe
i organizacyjne z zakresu edukacji seksualnej w ramach przedmiotu „wychowanie do życia
w rodzinie” uwzględniające konstytucyjne uprawnienia rodziców. Przepisy prawa zakładają
możliwość rezygnacji z udziału ucznia w ww. zajęciach oraz obowiązek, aby w każdym roku
szkolnym przed przystąpieniem do realizacji ww. zajęć wychowania do życia w rodzinie
nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadził co najmniej jedno
spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi.
Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego
programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za
przeprowadzenie tych spotkań, odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
2
Drodzy Rodzice, każdy nowy rok szkolny to czas wyzwań edukacyjnych dla uczniów,
nauczycieli, dyrektorów szkół.
Wspólnie zadbajmy o to, aby inicjatywy edukacyjne w szkołach służyły zdiagnozowanym
i rzeczywistym potrzebom uczniów oraz oczekiwaniom rodziców. Liczę na Państwa
zaangażowanie i troskę w wychowanie naszych uczniów, a Waszych dzieci.
Z wyrazami szacunku
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, udostępniamy poniżej link do strony demo – ćwiczeniowej  – (Kandydat może się logować do 20.06.2020) https://trening34.edu.com.pl/kandydat/app/ oraz informację o zasadach składania wniosków  do szkół ponadpodstawowych  w powiecie otwockim. INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ…

Więcej

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice, w związku z pojawiającymi się w Polsce kolejnymi przypadkami zachorowań na koronawirusa informuję, że na bieżąco prowadzone są w Szkole i Przedszkolu działania z zakresu profilaktyki i jednocześnie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami stanowiącymi…

Więcej