Sekretariat

W związku z utrudnieniami związanymi z trwającymi w budynku szkoły pracami modernizacyjnymi

SEKRETARIAT jest NIECZYNNY

Sprawy pilne załatwiane są po uprzednim zgłoszeniu mailowym

spstarawies@celestynow.pl

lub telefonicznym

22 789 70 46

Za utrudnienia przepraszamy.

Patrycja Marszałek– sekretarz Zespołu

Monika Ludian – specjalista do spraw kadr i administracji

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:00.
W celu uszczegółowienia wizyty lub zmiany wyznaczonego terminu należy zgłosić przybycie  pod nr tel. (22) 789 70 46 do godziny 14:00. W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu skargę lub wniosek przyjmuje wicedyrektor Zespołu.

Zgodnie z treścią § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.).
O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.

Dyrektor Zespołu udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096). Zgodnie z tym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

 

Brak możliwości komentowania.