SKO

Opiekunem w roku szkolnym 2018/2019 jest p.Anna Gładysiak- Kalinowska

 

Regulamin
Szkolnej Kasy Oszczędności

 • Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku PKO BP.
 • Członkiem SKO może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.
 • Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO.
 • Uczeń staje się członkiem SKO, jeżeli dokona pierwszej wpłaty na książeczkę SKO.
 • Minimalna kwota wpłaty na książeczkę SKO wynosi 10 zł, maksymalna – 50 zł.
 • Wpłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO tylko w czasie dyżuru: we wtorek lub piątek, a ten niezwłocznie przekazuje wpłacone pieniądze do banku PKO BP.
 • Wypłat pieniędzy może dokonać uczeń za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) lub sam rodzic.
 • Wypłatę pieniędzy uczeń zgłasza opiekunowi SKO na tydzień przed żądanym terminem.
 • W razie zgubienia lub utraty książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje o tym opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawia nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
 • Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach  i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.
 • 0piekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP.
 • W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

 

Brak możliwości komentowania.