Świetlica

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-świetlicy(8)

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:00 – 17:00

numer telefonu na świetlicę szkolną  797 651 031

do wspólnych zajęć zapraszają:

Małgorzata Gawrońska

Kamila Kołtonowska

Łukasz Suliga

Marcin Wrzosek

Dorota Ziółek

Zapraszamy wszystkie dzieci do świetlicowej gromady !!!

Dziecko może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica karty zgłoszeniowej. Na karcie należy zamieścić informacje o osobach odbierających dziecko. Uczeń uczęszczający do świetlicy nie może samodzielnie wrócić do domu lub zostać odebrany przez osobę nie wymienioną w karcie zgłoszeniowej bez pisemnej zgody rodziców.

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych, oraz umożliwienie dzieciom wzbogacania swoich wiadomości, umiejętności i wszechstronnego rozwoju.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, kształtują pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w grupie oraz reguł gier i zabaw. Przede wszystkim kształtujemy umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, które jest bardzo ważne nie tylko w dzieciństwie, ale i w życiu dorosłym.

W ramach pracy świetlicy odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli świetlicy, takie jak:

  • zajęcia plastyczno-techniczne
  • czytelnicze
  • muzyczne
  • ruchowe
  • komputerowe
  • rekreacja na powietrzu
  • pomoc w odrabianiu prac domowych

Brak możliwości komentowania.