Świetlica

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-świetlicy

 

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:00 – 17:00

numer telefonu na świetlicę szkolną  797 651 031

do wspólnych zajęć zapraszają:

Kamila Kołtonowska

Dorota Ziółek

Zapraszamy wszystkie dzieci do świetlicowej gromady !!!

Dziecko może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica karty zgłoszeniowej. Na karcie należy zamieścić informacje o osobach odbierających dziecko. Uczeń uczęszczający do świetlicy nie może samodzielnie wrócić do domu lub zostać odebrany przez osobę nie wymienioną w karcie zgłoszeniowej bez pisemnej zgody rodziców.

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych, oraz umożliwienie dzieciom wzbogacania swoich wiadomości, umiejętności i wszechstronnego rozwoju.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, kształtują pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w grupie oraz reguł gier i zabaw. Przede wszystkim kształtujemy umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, które jest bardzo ważne nie tylko w dzieciństwie, ale i w życiu dorosłym.

W ramach pracy świetlicy odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli świetlicy, takie jak:

  • zajęcia plastyczno-techniczne
  • czytelnicze
  • muzyczne
  • ruchowe
  • komputerowe
  • rekreacja na powietrzu
  • pomoc w odrabianiu prac domowych

Brak możliwości komentowania.