Wolontariat

Kolejna akcja wolontariatu zakończona sukcesem. W piątek popołudniu odjechały ze Szkoły rzeczy, które przynosiliście dla SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w Celestynowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w akcji.

Szczególne podziękowania dla Oliwii Smolak z kl. 8a za wykonanie pięknego plakatu oraz jej mamy za transport darów.

 

 

 

 

Szanowni Rodzice
Przesyłamy informacje nt. Akcji charytatywnej dla Oli.
Jeżeli ktoś z uczniów zechce wziąć udział prosimy o przesłanie piosenki lub recytowanego wiersza do nas na dziennik elektroniczny lub na maila, będziemy mieć informacje, że uczeń bierze udział w akcji. Chętnie też posłuchamy wierszy i piosenek.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.
Informacje nt akcji poniżej.

festiwal 2020 info

Szkolny Klub Wolontariatu

Dorota Ziółek
dorota.ziolek@onet.pl

Magdalena Musik
madziamusik@wp.pl

Dorota Kloch
dorotakloch@interia.pl

 

 

Miło nam poinformować, że nasza Szkoła przystąpiła do akcji ” Razem na Święta” pod patronatem Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach przedsięwzięcia zachęcano uczniów do podjęcia działań z zakresu wolontariatu, m.in.: pomocy osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach, przygotowania świątecznych kartek z życzeniami dla pacjentów lokalnych szpitali/hospicjów, zorganizowania zbiórki darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt czy wsparcia organizacji oferującej pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.

Młodsi uczniowie naszej Szkoły wraz z pedagogiem p. Dorotą Ziółek wykonali kartki świąteczne dla Pań z Domu Seniora sąsiadującego z naszą szkołą, starsi własnoręcznie upiekli ciasto które zanieśli również do naszych sąsiadek. Było sympatycznie i rodzinnie.

 

 

 

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

W tym dniu w sposób szczególny pamiętamy o wolontariuszach i dziękujemy im za ich pracę.

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna !

Małe działania zmieniają świat !

Tego dnia na szkolnym korytarzu  i świetlicy szkolnej pojawiły się gazetki które zawierały  informacje na temat wolontariatu.

Na świetlicy uczniowie wykonywali plakaty. Każdy uczeń wykonał tego dnia odcisk swojej ręki jako znak, że solidaryzuje się z wolontariuszami i również wykazuje chęć do pomocy.

 

 

 

Pomoc dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku:

Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom za udział.

Szkolne koło wolontariatu.

 

 

 

Szkolne Koło Wolontariatu w obecnej chwili liczy 29 członków (od tylu uczniów mamy zgody rodziców)

Opiekunowie: Dorota Kloch, Magdalena Musik, Dorota Ziółek

W ramach wolontariatu uczniowie:

 • Pomagają młodszym uczniom w odrabianiu prac domowych na zajęciach świetlicowych (pomagają wychowawcom świetlicy)
 • Pomagają Paniom w oddziałach zerowych w szkole
 • Pomagają wychowawcom w oddziałach przedszkolnych, bawią się z przedszkolakami
 • Odwiedzają zwierzęta w schronisku w Celestynowie (wyprowadzają psy na spacery)
 • Pomagają Pani w bibliotece szkolnej
 • Odwiedzają osoby starsze przebywające w domu opieki w Starej Wsi (uczniowie z klas 8 wspólnie z paniami rysują, czytają im, wykonują drobne prace plastyczne, układają puzzle, spacerują po świeżym powietrzu)
 • Przygotowują plakaty informujące o różnorodnych akcjach (zbiórkach) które koło organizuje

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające

poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko – przyjacielskie.

 1. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy

uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

 1. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować

czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

 1. Cele i sposoby działania
 2. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym.
 3. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
 4. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz środowiska rodzinnego.
 5. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

 1. Celem Klubu jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.
 2. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 3. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 4. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 5. Klub Wolontariusza angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 6. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi.

 

III. Wolontariusze 

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym.
 2. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym Klubie Wolontariusza.
 3. Członkiem Klubu jest uczeń szkoły podstawowej, respektując zasady Klubu, po uprzednim

przedstawieniu koordynatorowi  Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

 1. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 2. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
 3. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań
 5. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza”; wykonane prace. Dokonywać wpisu mogą koordynatorzy oraz osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz działa (osoba wpisująca potwierdza wpis własnoręcznym podpisem).
 6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracach Klubu, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

 1. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.
 2. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu

Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza.

 

 1. Struktura Klubu Wolontariusza
 2. Na czele Klubu Wolontariusza stoi nauczyciel – koordynator wolontariatu: Dorota Ziółek i Magdalena Musik.
 3. Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, Spółdzielnią Uczniowską, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu.
 4. Koordynator wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga

koordynatorowi nadzorować jej przebieg.

 1. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z

wykonywaną pracą.

 

 1. Obszary działania
 2. Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych obszarów: środowiska szkolnego i środowiska pozaszkolnego.
 3. organizowanie pomocy koleżeńskiej,
 4. działania dla rodzin ubogich,
 5. działania na rzecz osób starszych z Domu Opieki w Starej Wsi
 6. działania na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Śródborowie
 7. pomoc na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 8. współpraca z Polską Akcją Humanitarną polegająca na włączaniu się w organizację różnych akcji charytatywnych w celu przybliżenia młodzieży ogólnoświatowych problemów
 9. bieżące działania wynikające w trakcie roku szkolnego,
 10. zbiórka nakrętek, korków, makulatury, elektrośmieci, baterii itp

 

 1. Nagradzanie wolontariuszy
 2. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach apelu porządkowego po 1 semestrze oraz na zakończenie roku szkolnego, podczas którego przedstawiane jest sprawozdanie podsumowujące działalność Klubu Wolontariusza.
 3. Formy nagradzania:
 4. wpis do dzienniczka wolontariusza dokonywany przez nauczyciela prowadzącego działanie
 5. wyrażenie uznania słownego,
 6. pochwała Dyrektora na forum szkoły,
 7. wręczenie dyplomu
 8. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności

wolontariusza.

 1. Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej uzyskuje uczeń, który przynajmniej przez jeden rok nauki w klasie 4 – 6 i przez jeden rok nauki  w klasie 7 – 8 brał udział w co najmniej jednej w miesiącu akcji o charakterze wolontarystycznym (działalność udokumentowana w Dzienniczku Wolontariusza).

 

Brak możliwości komentowania.